Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.07.2022
  • Контактна информация:

Център за административно обслужване (ЦАО), в сградата на община Стамболийски, партер, стая № 1 

адрес:
гр. Стамболийски – 4210, ул. „Г.С.Раковски” № 29 

електронен адрес:  
stamboliyski@mail.orbitel.bg, del_stamb@abv.bg  

телефони:
0339 / 62258

всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа