Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27
заместник - кмет Любомир Грозданов Марков заместник - кмет Теодора Ивайлова Денева

Заместник кметове

Дата на публикуване: 19.07.2022
Последна актуализация: 21.07.2022

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 1. При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от двама заместник-кметове.
 2. Заместник-кметовете се назначават от кмета на общината за срока от неговия мандат.
 3. Заместник-кмет може да бъде освободен без предизвестие със заповед на кмета на общината.
 4. Заместник-кметовете не са държавни служители.
 5. Заместник-кметовете на общината не могат да ръководят политически партии или техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата.
 6. Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно този правилник и възложените им функции.
 7. Кметът на общината упълномощава със заповед един от заместник-кметовете да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.
 8. Изпълнява функции, възложени му със заповед на Кмета на Общината;
 9. Изпълнява задачите, които му се възлагат от Кмета на общината или произтичащи от сферата на дейност, за която отговаря и се отчита пред Кмета за изпълнението им;
 10. По компетентност присъства на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас;
 11. Ръководи дейността на помощни комисии, които се създават по силата на действащи закони, актове или заповеди на Кмета;
 12. Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на подготовката, разработването и представянето на общински проекти за външно финансиране на дейности на общината от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, по европейски програми и от международните финансови институции;
 13. Ръководи дейността на служителите, свързани с управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и на национални регионални програми по заетост към Агенцията по заетостта;
 14. Ръководи дейността по кандидатстване на общината по оперативните програми на ЕС;
 15. Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на общинската икономика и стопанската дейност;
 16. Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на екологията и управлението на отпадъците;
 17. Изпълнява основните процеси от дейността, при стриктно спазване на установените в Организацията и бранша правила, норми и изисквания;
 18. (доп. - 01.07.2022г.) Осъществява контрол върху дейността на ЦНСТ Стамболийски;
 19. Определя, докладва, анализира и отстранява основните причини за възникнали несъответствия и незадоволително качество в дейността;
 20. Поддържа на високо ниво своята квалификация, професионални умения, съзнание и мотивация за изпълнение на служебните си задължения;
 21. Осигурява непрекъсната сигурност на процесите и активите в Организацията.