Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.07.2022

Община Стамболийски следва националните приоритети за повишаване на качеството и ефективността на образованието и образователната система.

Образователна среда в училищата включва:

 • Изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна среда, насърчаваща индивидуалното развитие на учениците; 
   
 • Ясно определени задължителни знания и умения; 
   
 • Практическа насоченост на учебното съдържание; привлекателни форми на обучение, представящи разбираемо учебното съдържание; 
   
 • Широко навлизане на нови информационни и комуникационни технологии.

  В детските градини са създадени условия за хуманна, функционална и позитивна образователна среда, осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено предучилищно образование на всички деца:
   
 • Осигурени са възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности на децата (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи) и на учителите (работна среда, и възможност  за развиване на професионалните им качества и кариерно развитие);
   
 • Използват се съвременни форми и широко сътрудничество между детската градина и семейството, държавните и културни институции при осъществяване на държавните образователни стандарти, в т.ч. и за приобщаващото образование.
   
 • Компетентността, креативността и любознателността винаги са били основно творческо кредо в работата на педагозите. Разпознаването, поддържането и развитието на надарените деца е в основата на тяхната работа;
   
 • Наличната материално-техническа база и създадените условия за провеждане на учебно-възпитателния процес в детските градини на територията на община Стамболийски отговарят на потребностите на децата. 
   
https://www.livechatalternative.com/