Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.07.2022

Читалища

Основни културни центрове в община Стамболийски са читалищата.

Те са многофункционални културни средища, чиито цели са:

  • Развитие и утвърждаване на духовни и културни ценности
  • Институционално укрепване като местни общностни центрове с културно-просветни , информационни , социални и граждански функции
  • Поддържане на традиционните читалищни дейности и фолклора, и осигуряване на тяхната приeмственост от следващите поколения
  • Повишаване ролята на читалищата за социална и културна интеграция на различни групи от общността
  • Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на  населението чрез ускорено навлизане в дейността им на съвременните информационни технологии.
  • Разширяване на възможностите за осигуряване на продължаващо образование, личностна реализация и нови нива на компетентност
  • Засилване ролята на читалищата при формиране на активно европейско гражданство


Списък на Читалищата, които функционират на територията на община Стамболийски

1. НЧ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - 1924“
    гр. Стамболийски п.к.4210
    ул.„Заводска” № 15
    Телефон 0339/62235
    E-mail: n_vaptzarov@abv.bg
    Председател Любомир Грозданов Марков
    Секретар Жанета Рангелова Иванова

2. НЧ „ПРОСВЕТА - 1927“,
    с. Йоаким Груево п.к.4219
    ул. „Първа” 39, п.к.4219
    Телефон 0879828041
    E-mail: chitalishte.yoakim.gruevo@gmail.com
    Председател Елеонора Георгиева Илиева
    Секретар Нели Борисова Стоилова

3. НЧ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ - 1897“
    с. Куртово Конаре п.к.4223
    ул. „Пета" 2
    Телефон 031009970;0885798084
    E-mail: chitalishte_k@abv.bg
    Председател Радка Иванова Стефанова
    Секретар Емилия Спасова Шушарова

4. НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1923“
    с. Ново село п.к.4221
    Телефон 0889507578
    E-mail: chitalishte_novoselo1923@abv.bg
    Председател Елена Борисова Николова
    Секретар Йорданка Димитрова Чуренлиева

5. НЧ „ ИВАН ЦАРЕВ - 1906“
    с. Триводици п.к.4222
    Телефон 0885640181
    E-mail chitalishte_i.carev@abv.bg
    Председател Снежана Георгиева Добрева
    Секретар Роза Драганова Гечева

 

Културен календар

Културният календар на Община Стамболийски включва разнообразие от празници, конкурси, чествания, фестивали и ежегодни събори в различните селища.Тези събития и изяви заемат важна част от културния живот на местното население.Провеждат се с активното съдействие на Читалища, Общината, Кметствата и доброволци.

 

Културен календар за 2022г.
Дата на публикуване: 24.07.2022