Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 19.07.2022

1. С този Правилник се определят организацията на дейност, функционалните задължения и числеността на административните звена и взаимодействието на общинската администрация с гражданите и с другите органи на власт.

2. Община Стамболийски е юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище и адрес на управление: гр.Стамболийски, обл. Пловдив, ул."Г.С.Раковски" №29.

3. В състава на общината влизат 5 населени места, от които 4 кметства (с.Йоаким Груево, с.Куртово Конаре, с.Ново село и с.Триводици) и 1 административен център - гр.Стамболийски.

4. Правилникът има за цел да създаде условия за съвременна организация в работата на общинската администрация и висок професионализъм на нейните служители при изпълнение на възложените им задачи.

5. Правилникът е задължителен за всички служители от общинската администрация.

6. Дейността на общинската администрация се осъществява въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и др. нормативни документи, Решения на Общински съвет – Стамболийски, вътрешните правила и правилници на Общината и разпоредбите на този правилник.

7. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага Кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

8. При осъществяване на своята дейност общинска администрация се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност, отчетност, ефективност, координация, предвидимост, обективност, безпристрастност, колегиалност, гласност, децентрализация на оперативните функции и правомощия, гарантиране и закрила интересите на общината и нейното население.

9. На територията на община Стамболийски се осъществява правото на нейните граждани или на избраните от тях органи, в рамките на предоставената им от конституцията и закона компетентност, да решават проблемите и задачите от местно значение.

10. За решаване на проблеми и задачи от взаимен интерес общината може да участва в съюзи и асоциации.
Решението за сдружаване по ал.1 се взема от Общинския съвет, който определя и представителството на общината в него.
 

Устройствен правилник
Дата на публикуване: 17.07.2022