Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 12.07.2022
Последна актуализация: 30.01.2024

Константин Смиленов

 

  

П Р И Е М Н О   В Р Е М Е 

Всеки работен ден от 08:00-12:00 и от 13:00-17:00

 

К О Н Т А К Т И
                   
адрес:
гр. Стамболийски, ул."Георги Сава Раковски" №33

телефон: 0339/6-23-08

факс: няма

електронна поща:
 obs@stamboliyski.egov.bg

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Константин Смиленов притежава опит като юрисконсулт и мениджър в големи български компании, специалист по човешки ресурси в международни корпорации, както и опит в развиването на собствен частен бизнес.

От 10.11.2023г. е избран за председател на Общински съвет Стамболийски.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Възпитаник на езикова гимназия ''Пловдив'' с профил немски език;

Магистър по специалност ''Право'', 2011-2017г., при Софийски университет ''Св. Климент Охридски'' с обмен и специализация в университет ''Лайбниц'' в Хановер, Германия, 2013-2014г;

Владее свободно немски и английски език;

Роден на 20.02.1992г.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

От октомври 2013г. до март 2014г. обмен по програма ''Еразъм'' в университет ''Лайбниц'' в Хановер, Германия с фокус върху дисциплините ''Немско конституционно право'' и ''Немско гражданско и търговско право'';

От октомври 2014г. до февруари 2015г.  лекционен курс по ''Австрийско право'' към ''Университет за национално и световно стопанство'', гр. София;

От септември 2018г. до март 2019г. специализация по ''Икономически отношения'' към ''Германо-Българска индустриално-търговкса камара''.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

•    свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовка им;

•    координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

•    провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;

•    подпомага съветниците в тяхната дейност;

•    представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

•    удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

•    осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

•    упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

•    удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;

•    определя местата в заседателната зала за общинските съветници, Кмета и заместник-кметовете на Общината, кметовете на кметства,  гости, граждани и журналисти;

•    следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

•    нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната Интернет страницата  на общината;

•    организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;

•    следи за спазване на  Правилник за дейността на общинския съвет;

•    изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, Общинския съвет и вътрешния правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
 

https://www.livechatalternative.com/