Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 12.07.2022
Последна актуализация: 24.10.2022

Стоян Богданов

 

 

                          К О Н Т А К Т И
                   
                          адрес:
гр. Стамболийски, ул."Георги Сава Раковски" №33

                          телефон: 0887019738

                          факс: няма

                          емейл:
 obs@stamboliyski.egov.bg

 

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

•    свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовка им;

•    координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

•    провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;

•    подпомага съветниците в тяхната дейност;

•    представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

•    удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

•    осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

•    упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

•    удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;

•    определя местата в заседателната зала за общинските съветници, Кмета и заместник-кметовете на Общината, кметовете на кметства,  гости, граждани и журналисти;

•    следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

•    нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната Интернет страницата  на общината;

•    организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;

•    следи за спазване на  Правилник за дейността на общинския съвет;

•    изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, Общинския съвет и вътрешния правилник за организацията и дейността на Общинския съвет