Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12144

Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.07.2022


Стратегията е отворен управленски документ и обуславя необходимостта за усъвършенстване на плановата дейност на общински съвет и общинска администрация, като основа за разработване на годишни програми за управление и разпореждането с недвижимите имоти, отчитане на настъпили промени и нови приоритети на общинското развитие, при разработването на проектите за годишните бюджети на общината, както и при кандидатстване по международни програми, проекти и споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост.