Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LO4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L42
Сертифицираните и насърчени законни инвестиции клас В Издадени от общината сертификати за инвестиция клас В Актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции Формуляри и образци за кандидатстване за сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно наредбата по чл. 22з, ал. 1

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 15.07.2022


Икономиката на община Стамболийски не функционира в затворена системата, а като част от общата икономика на страната и най-вече на областта. Местните икономически характеристики оказват влияние върху тези на областно и национално ниво и обратното. Това дава възможност, чрез анализ, да се откроят силните местни икономически страни, които имат най-голям дял в общата икономика. Ключовите характеристики, които се проследяват, са свързани с развитието на икономиката и жизнения стандарт на жителите на община Стамболийски. От друга страна, общото състояние на икономиката в България оставя своя отпечатък върху местната такава.
Проследявайки динамиката на БВП по текущи цени, през годините се отчита непрекъснат растеж (с изключение на 2013 г.) в абсолютни стойности. 

Размерът на чуждестранните преки инвестиции (ЧПИ) също се задържа на сравнително еднакви стойности. 
В икономическия профил на община Стамболийски водещо място заема вторичният - индустриален сектор, което e характерно за община с преобладаващо градско население. Общината е важна икономическа локация в област Пловдив с утвърдени промишлени традиции и потенциал за ново развитие.

Отрасловата характеристика на икономиката на община Стамболийски се доминира от дейностите, свързани с преработващата промишленост, търговията и транспорта. Селското стопанство е с по-малко значение.
Основният икономически потенциал е съсредоточен в гр. Стамболийски. Това определя и концентрирането на по-голяма част от трудовия ресурс в града и по-високите нива на заетост. В Стамболийски работят редица добре развити и разнообразни компании, които имат успешни партньорства с международни фирми за инвестиции, производство и продажби.

Първичният сектор („Селско стопанство“) имa третостепенни функции в икономическото развитие на общината. 
Третичният сектор („Услуги“) е съвкупността от отрасли и дейности с голямо социално значение. В него се извършват услуги, задоволяващи потребностите на хората. Отраслите от третичния сектор създават голям брой работни места и този сектор е втори по значимост за общинската икономика. 

Водещо място в икономиката традиционно има преработващата промишленост, в т.ч. хранително-вкусовата промишленост, следвана от търговията и транспорта.

Първичният сектор дава 5% от предприятията, 2% от произведената продукция, 2% от нетните приходи за продажби, както и около 4% от заетите лица и 3% от дълготрайните материални активи.

Вторичният сектор дава 18% от предприятията, 87% от произведената продукция, 73% от нетните приходи за продажби, както и около 56% от заетите лица и 80% от дълготрайните материални активи.

Третичният сектор дава 77% от предприятията, 12% от произведената продукция, 25% от нетните приходи за продажби, както и около 39% от заетите лица и 17% от дълготрайните материални активи.

Основните производствени площи и предприятия, двигател на икономическото развитие, се намират около град Стамболийски и са от сектора на преработващата промишленост. 

Основни подотрасли в местната индустрия са икономическите дейности „Производство на целулоза и хартия“ (целулозно-хартиена промишленост) и „Производство на храни, напитки и тютюневи изделия“ (хранително-вкусова промишленост). Представени са още и металооработването, а производството на облекла е ликвидирано.

Структуроопределящо предприятие в сферата на целулозно-хартиеното производство е „Монди Стамболийски“ ЕАД. Основното производство на „Монди Стамболийски“ ЕАД е натронова хартия, флутинг и хартиени торби. След кратко преустановяване на производството през 2009 г. във фабриката са инвестирани значителни средства за технологична модернизация на производството, опазването на околната среда и енергийната ефективност, чрез внедряване на възобновяеми енергийни източници (биомаса) и саниране на сградния фонд – производствен и административен.

За производство и преработка на зеленчуци и плодове и търговия с тях има създадени най‐много фабрики в общината. Това са „Пепер Ленд“ (Pepperland), „Хелиос“, „Екофрут“, „Адела“, „Живкови“, „Йока“ и др.

В преработката на мляко и производството на млечни продукти в общината се утвърди фирма „Маджаров“ ООД. Други производители в сферата на хранително‐вкусовата промишленост са „Новомес“ (месопреработвателно предприятие),„Фулмакс“ (производство на олио),„Цунами“ и „Изида“ (производство на сладолед), „Кристал вода“ (трапезна вода), „А И Д ‐ Комерсиал“ (безалкохолни напитки) и др. Част от производствените мощности са локализирани в селата на общината.

Други подотрасли на преработващата промишленост, които се развиват успешно на територията на община Стамболийски, са машиностроенето и металообработването. Те са представени от: „Хидротехника“ АД (производство на резервни части за хидравлични уредби и системи), „Мастерсоп“ ООД и „Мастерстийл“ ООД (металообработване), „М енд ТСС“ ЕООД (производство на авточасти и принадлежности за автомобили).

 

https://www.livechatalternative.com/