Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1
Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост Устройство на територията, строителство, архитектура, жилищна политика, транспорт и комуникации, комунална дейност, водоснабдяване и енергийно планиране и осигуряване Образование, наука, култура, етика, детски и младежки дейности, спорт, туризъм, вероизповедание, преименования, поддържане и опазване на културно исторически и архитектурни паметници Обществен ред, сигурност, граждански права, молби, жалби и контрол по изпълнение на решенията на общински съвет и решенията на кмета на общината Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове Околна среда, селско, водно, горско стопанство, екология, инвестиционна политика и евроинтеграция Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2022

Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Общински съвет Стамболийски. Те имат задачата да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаването на проблемите; да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване; да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

Постоянните комисии се конституират от Общински съвет Стамболийски с Правилника за организацията и дейността му.

https://www.livechatalternative.com/