Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.07.2022

Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД

Филиал: гр. Пазарджик, офис Стамболийски

Булстат: 115245280

IBAN: BG42 IABG 7096 8400 3812 00
BIC: IABGBGSF
ВАЛУТА: BGN

Наименование на кодовете за вид плащане: 

 • Окончателен годишен (патентен) данък Код: 44 14 00
 • Данък върху недвижимите имоти Код: 44 21 00
 • Данък върху наследствата Код: 44 22 00
 • Данък върху превозните средства Код: 44 23 00 
 • Такси за битови отпадъци Код: 44 24 00 
 • Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин Код: 44 25 00 
 • Приходи от наеми на имущество Код: 44 41 00
 • Приходи от наеми на земя Код: 44 42 00 
 • Такси за технически услуги Код: 44 80 01
 • Такси за административни услуги Код: 44 80 07 
 • Други общински такси Код: 44 80 90
 • Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми Код: 44 51 00
 • Други неданъчни приходи Код: 44 70 00
 • Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция Код 44 40 00