Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVUCK2

Околна среда

Дата на публикуване: 18.07.2022
Последна актуализация: 18.07.2022

Политиката по управление на околната среда в Община Стамболийски се осъществява от отдел  „Стопанска политика и общинска собственост, образование и култура” в съответствие със законодателството, местните нормативни и стратегически документи, с мисъл за създаване на чиста и уютна среда за всички жители на община Стамболийски.


Община Стамболийски е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Пловдив, като депонира отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци – Цалапица.


Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържането на чистотата на обществени места се извършва от Общинско предприятие „Благоустройство, комунална система“ (ОП „БКС“).


Община Стамболийски има сключен договор с „Екопак България“ АД за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло, като на територията на общината има 57 точки (адреса), на които са разположени контейнерите. Извозването се извършва ежемесечно.


За опасните битови отпадъци (Лекарства с изтекъл срок на годност; Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; Лакове и бояджийски материали, разтворители; Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.; Домакински препарати / битова химия; Фотографски материали; Киселини/основи; Мастила; Празни опаковки, обозначени със символите за опасност, Препарати за растителна защита и борба с вредители) има сключен договор с Община Съединение. Отпадъците се предават на Мобилен събирателен пункт, който идва по график във всички населени места на територията на Община Стамболийски.


            График:

22.08.2022г. – гр. Стамболийски, паркинга западно на НЧ „Никола Вапцаров“ от 09:00ч. до 11:00ч., от 11:30ч. до 14:00ч., от 14:30ч. до 16:00ч.
23.08.2022г.- с. Йоаким Груево – пред кметството от 09:00ч. до 12:00ч.
23.08.2022г.- с. Куртово Конаре – пред кметството от 13:00ч. до 16:00ч.
24.08.2022г.- с. Ново село – пред кметството от 09:00ч. до 12:00ч.
24.08.2022г.- с. Триводици – пред кметството от 13:00ч. до 16:00ч.


24.10.2022г. – гр. Стамболийски, паркинга западно на НЧ „Никола Вапцаров“ от 09:00ч. до 11:00ч., от 11:30ч. до 14:00ч., от 14:30ч. до 16:00ч.
25.10.2022г.- с. Йоаким Груево – пред кметството от 09:00ч. до 12:00ч.
25.10.2022г.- с. Куртово Конаре – пред кметството от 13:00ч. до 16:00ч.
26.10.2022г.- с. Ново село – пред кметството от 09:00ч. до 12:00ч.
26.06.2022г.- с. Триводици – пред кметството от 13:00ч. до 16:00ч.
 

https://www.livechatalternative.com/