Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.07.2022

Община Стамболийски подпомага финансово със средства от бюджета спортните клубове и туристическите дружества, чиито седалища и дейност са на територията на община Стамболийски. Условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност  са регламентирани в „Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения – собственост на Община Стамболийски и финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на общината“.
 

Общинската политика за младежките дейности цели създаване на условия за личностно развитие на младите хора и активното им участие в живота на общината чрез насърчаване на младежката инициативност за  участие на младите хора в обществения живот. В общината приоритетно се подпомага развиването на масовия спорт сред младежите, чрез дейността на спортните клубове, училищни отбори, център за подкрепа личностно развитие.

Приоритет в работата на общинска администрация е борбата с младежката безработица и достъпа до информация и услуги за това. Основна задача е добрата система за информиране на младите хора за възможностите за трудовия старт. Все още не е изградена прецизно функционираща информационна система, която да реализира тези възможности, катo за момента има „Младежки медиатор“, който  е назначен по Национална програма „ Активиране на неактивни лица ”.

Младежкия медиатор към Община Стамболийски работи с младежи, на местно ниво, за справяне с младежката безработица и реактивирането
на младите в обществения живот и пазара на труда. 

Целева група са младежи между 15-29 годишна възраст, които не са в заетост, образование или обучение (NEETs) .

Целта е реактивирането им в пазара на труда чрез намирането на подходяща работа, стаж или обучение. 

Услугата е напълно безплатна.

„Младежки медиатор“, работи съвместно с експерти от други институции и предлага пакет от услуги, които в максимална степен удовлетворяват индивидуалните потребности на съответното безработно лице. 

„Младежки медиатор“ изпълнява функцията на посредник между неактивните младежи и институциите, които предоставят подходящите социални, здравни, образователни и други услуги, допълващи по ефективен начин посредническите услуги, предоставяни от Дирекция „Бюро по труда“.

Основна цел е насочена към активиране и включване на пазара на труда на неактивни, включително обезкуражени лица и младежи, които са:

 • На възраст между 15 и 29 години
 • Безработни
 • Не са регистрирани в Дирекция „Бюро по Труда“
 • Не учащи
 • Колебаещи се какво да учат/следват 

Основна работата на „Младежкия медиатор“  е насочена към прилагането на инструменти и услуги за привличането на неактивни и безработни лица и мотивирането и насърчаването им към:

 • трудова, образователна и социална реализация 
 • за връщане в образователната система
 • насоки към училища, ВУЗОВЕ, Университети
 • центрове за професионално обучение
 • насочване към активно поведение на пазара на труда 
 • насочване към регистрация в Дирекция „Бюро по Труда“
 • частни трудови борси, 
 • агенции за временна заетост и др. 

За контакти и консултация: 
Стефани Спасова- Младежки медиатор 
улица „Г. С. Раковски” № 29 ет.1
/ в сградата на Община Стамболийски /
тел. : 0339 6 25 59
e-mail: youth.mediator@abv.bg
Facebook: Младежки медиатор Община Стамболийски