Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IA3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3
ОП БКС МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 СТАМБОЛИЙСКИ ЕООД Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Стамболийски” ЕООД гр. Стамболийски

Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.08.2022

В секцията се публикува информация за общински предприятия.