Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.07.2022

 

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

4. (доп. - 01.06.2020г.) Организира изработването на Общинския план за развитие и ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на ОПР;

5. (изм. - 01.06.2020г.) Съставя проекта на бюджета на общината и организира неговото изпълнение;

6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. (изм. - 01.06.2020г.) Организира изпълнението на актовете на общинския съвет;

8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

10. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина, и с неправителствени организации;

11. Организира и ръководи управлението при кризи в общината;

12. Председателства съвета по сигурност и управление при кризи;

13. (доп. - 01.06.2020г.) Организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината, координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи;

14. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

15. (доп. - 01.06.2020г.) Провежда политиката по опазване на околната среда, организира разработването на програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците;

16. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, като може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства и специалисти "ГРАО", в които се поддържат регистри за гражданско състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

17. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

18. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

19. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в Закона за общинската собственост и Наредбата на Община Стамболийски за условията и реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество;

20. (изм. - 01.06.2020г.) Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство, като възлага това на определени длъжностни лица;

21. (доп. - 01.06.2020г.) Осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на общината;

22. (доп. - 01.06.2020г.) Осигурява прилагането на държавната образователна политика и на политиката за закрила на детето в общината;
(2) (доп. - 01.06.2020г.) Кметът на общината като ръководител на общинската администрация:

1. Внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
2. Утвърждава устройственият правилник на общинската администрация;
3. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
4. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;
5. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията и Закона за държавния служител (ЗДС);
6. Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 73 и следващите от Закона за държавния служител (ЗДС);
7. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация съгласно ЗМСМА, КТ, ЗДСл. и др. и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
8. Назначава и освобождава служители в общинската администрация;
9. Организира и ръководи съставянето и изпълнението на бюджета на общината;
10. Отговаря за изграждането и функционирането на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол във всички ръководени от него структури, програми, дейности и процеси;
11. Организира изпълнението на задачите във връзка с отбранително-мобилизационната подготовка;
12. Утвърждава вътрешни актове, регламентиращи дейността на общинската администрация.

(3) (доп. - 01.06.2020г.) Кметът на общината определя със заповед служителите от общинската администрация, които имат право да съставят актове за установяване на административни нарушения.

(4) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.

(5) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Чл.16 (изм. и доп. - 01.06.2020г.) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината:

1. издава заповеди;
2. прилага принудителни административни мерки;
3. издава наказателни постановления

https://www.livechatalternative.com/