Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHH0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH91

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2023

Информация, съгласно Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административно обслужване

 

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор:

Съгласно Регистъра на услугите информацията за предоставяните административни услуги и уникален идентификатор може да бъде намерена на адрес:  www.stamboliyski.egov.bg и в профила на община Стамболийски в Административния регистър 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Информацията е посочена в описанието на всяка услуга.

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт.

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес: община Стамболийски, п.к. 4210, ул. "Георги Сава Раковски" № 29
официален интернет сайт: www.stamboliyski.egov.bg
електронна поща:  del_stamb@abv.bg
Телeфон:  0339/6-22-58

Работно време: от 012:00 до 17:00 часа 

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

•    Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за административно обслужване или по електронен път;
•    Завеждане в Автоматизирана информационна система и изпращане на преписката към Секретаря на община Стамболийски и отговорния служител;
•    Проверка в Информационните масиви на община Стамболийски;
•    Изготвяне на административния акт;
•    Получаване на административната услуга/акт по избран от заявителя начин.

5.1. Необходими документи за предоставяне на услугата:

•    Заявление по образец;
•    Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението на място или средство за идентификация при подаване на заявление по електронен път/;
•    Документ за платена такса за административната услуга 

*Забележка: При необходимост могат да бъдат представяни други документи, касаещи издаването на индивидуалния административен акт

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

Образците на формуляри са посочени в описанието на услугите на адрес:  www.stamboliyski.egov.bg и в профила на община Стамболийски в Административния регистър

7. Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за административно обслужване, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • По електронен път, чрез:
 • Единния портал за достъп до електронни административни услуги: https://egov.bg/wps/portal/
 • Система за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/Help
 • Интернет страницата на община Стамболийски: www.stamboliyski.egov.bg ; 

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:

    Община Стамболийски предоставя почти всички от услугите си като електронни административни услуги на ниво 4 /съгласно дефиницията на Наредбата за административния регистър/, а именно „Двустранна комуникация - заявяване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се допуска предоставяне на електронна административна услуга без идентификация“;

 • Система за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/;
 • Системата за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/;
 • Портала за електронни административни услуги: https://unifiedmodel.egov.bg

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Документите/индивидуалните административни актове, свързани с административните услуги, извършвани от община Стамболийски са валидни до промяна на обстоятелствата или срок, определен в специализиран нормативен акт.

10.Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Информация, дали административната услуга е платена или безплатна е посочена в описанието на  Административните услуги. 

Начините за плащане за административните услуги в община Стамболийски са:

 • в брой, на касата в Центъра за административно обслужване;
 • чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване;
 • по банков път

Банкова сметка:

Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД

Филиал: гр. Пазарджик, офис Стамболийски

Булстат: 

IBAN: BG42 IABG 7096 8400 3812 00
BIC: IABGBGSF
ВАЛУТА: BGN

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община Ст

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс

13. Електронен адрес за предложения във връзка с административните услуги

del_stamb@abv.bg

14. Начини на получаване на резултата от услугата: 

 • по пощата, на посочен от адресата адрес;
 • на ръка в Център за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя;
 • по електронен път, на посочен от заявителя електронен адрес;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване;
 • чрез Система за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/.

15. Допълнителна информация:

 • Актът или отказът да се издаде такъв може да се обжалван пред Административен съд;
 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима /административната тежест/:
  del_stamb@abv.bg

Технически стъпки по предоставянето на услугата, тяхното правно значение и срока за предоставянето ѝ:

1. Технически стъпки по предоставяне на услугата:

 • При заявяване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги:

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services

2. Техническите стъпки за проследяване на текущото състояние на предоставяната услуга. 

 • За заявена услуга чрез Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/

Техническите средства за установяване и отстраняване на грешки при въвеждането на информация преди да бъдат направени изявленията във връзка с услугата.

Установяването на грешки се извършва автоматично съгласно функционалностите на използвана система за заявяване. 

Техническите стъпки за достъп до актове, изявления и данни, събрани за получателя във връзка с предоставяне на услугата. 

Проследяването на статуса на заявена електронна административна услуга се извършва чрез системата за сигурно електронно връчване:

 (Система за еВръчване - https://edelivery.egov.bg/

Езиците, чрез които услугата може да бъде ползвана.

Български

Общите административни актове са достъпни на електронен адрес: www.stamboliyski.egov.bg

Вижте нашата Декларация за достъпност на адрес: www.stamboliyski.egov.bg 

Административни услуги по "гражданска регистрация и актосъставяне"

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
2016 Издаване на удостоверение за наследници
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
2033 Възстановяване или промяна на име
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
2053 Припознаване на дете
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Административни услуги "местни данъци и такси"

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Административни услуги "кадастър"

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
2120. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Административни услуги "контрол по строителство"

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Административни услуги "устройство на територията"

2112 Издаване на разрешение за строеж
1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
2027 Издаване на скици за недвижими имоти
2117 Одобряване на подробен устройствен план
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
2083 Издаване на виза за проектиране
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
2115 Одобряване изменението на кадастрален план

Административни услуги "зелена система"

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация
2068. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Административни услуги "селско стопанство и екология"

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Административни услуги "транспорт"

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

Административни услуги "търговия, туризъм транспорт"

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице
2047 Категоризация на места за настаняване
2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости
3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти
3205 Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи
2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Административно-технически услуги "общинска собственост"

2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Административни услуги "реклама"

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Административни услуги "нотариална дейност"

2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Правни и административно-технически услуги

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Други административни услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за разкопаване при авария и присъединявания

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за разкопаване при ново строителство, ремонт, реконструкция и присъединявания на основание чл.72, ал.1 от ЗУТ

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за степен на завършеност (груб строеж) по чл. 181 от ЗУТ 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ за степен на завършеност на сграда в груб строеж, съставен на основание чл.181, ал.3 от ЗУТ 

https://www.livechatalternative.com/