Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.07.2022

Настоящата Програма за управление на кмета на Община Стамболийски е разработена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и се отнася за периода 2019-2023 г. Тя е средносрочен планов документ и съдържа основните цели, приоритети, дейности и очакваните резултати.

Програмата за управление е разработена на база предизборната програма на Георги Рангелов Мараджиев, избран за кмет на Община Стамболийски с Решение на Общинската избирателна комисия №127-МИ от 28.10.2019 г., която беше представена на местното население и в която са включени поети ангажименти към жителите на общината.

При подготовката на документа са взети под внимание национални и регионални стратегически документи. Програмата е съобразена с действащите планове и програми за развитие на Община Стамболийски, приети от Общински съвет Стамболийски.

Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета на общината, съгласно действащата нормативна база, с изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти, в страни членки на Европейския съюз.

Целеполагането и планирането на основните дейности от Програмата отразяват:

  • Основните ангажименти на община Стамболийски поети с приемането на ключови средносрочни и дългосрочни стратегически документи, като Общинския план за развитие на община Стамболийски за периода 2014-2020.
  • Надграждане на резултатите, постигнати през мандат 2015-2019, с цел утвърждаване на постигнатите позиции на общината в страната и завоюване на лидерски в региона;
  • Задълбочен анализ на постигнатия напредък в различните сектори на общинския живот и амбицията за подобряване на основните индикатори за повишаване удовлетвореността на гражданите, тяхното качество на живот, личностна и обществена реализация.