Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2022

Приемен ден:
Всеки четвъртък 14:00- 16:00 ч.

Контакти:
тел: 0339/6-22-98
mraychinova@stamboliyski.egov.bg

 

 

 


 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

 1. Провежда насоки за създаване индивидуален облик на населените места, като държи сметка за характерните ландшафтни и други особености и архитектурно наследство;
 2. Контролира, координира и ръководи дейността на техническите служби при прилагане на устройствените планове на територията на Общината;
 3. Организира и ръководи дейността на Общински експертен съвет по устройство на територията - ОЕСУТ към Общината и е неин председател, подписва и обявява съответните протоколи и заповеди;
 4. Организира и контролира прилагането на действащите ПУП и техните изменения или актуализиране;
 5. Организира, координира и разрешава изменения на ПУП, изработването и актуализирането на устройствените планове;
 6. Контролира и издава строителни книжа за изграждане на обекти за индивидуално и обществено строителство;
 7. Упражнява контрол за незаконното и временно строителство;
 8. Контролира и издава строителни книжа за инфраструктурата;
 9. Контролира и издава строителни книжа за строителството в извън селищни територии
 10. Подпомага висшето ръководство за изпълнение на политиките и целите по качеството и сигурността;
 11. Изпълнява основните процеси от дейността, при стриктно спазване на установените в Организацията и бранша правила, норми и изисквания;
 12. Определя, докладва, анализира и отстранява основните причини за възникнали несъответствия и незадоволително качество в дейността;
 13. Поддържа на високо ниво своята квалификация, професионални умения, съзнание и мотивация за изпълнение на служебните си задължения;
 14. Осигурява непрекъсната сигурност на процесите и активите в Организацията.