Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.01.2023

 

 

Име

Длъжност

Външен

номер

E-mail

Георги Мараджиев

Кмет

0339 624 93

obshtina@stamboliyski.egov.bg

Стоян Богданов

Председател на Общински съвет

0339 623 08

obs@stamboliyski.egov.bg

Любомир Марков

Заместник-кмет

0339 631 61

l_markov@stamboliyski.egov.bg

Теодора Денева

Заместник-кмет

0339 623 09

t_deneva@stamboliyski.egov.bg

д-р инж. Даниела Кръстева

Секретар

0339 620 55

sekretar@stamboliyski.egov.bg

Йорданка Бангова

Директор дирекция „ФСД, МДТ и АПО“

0339 624 33

finance@stamboliyski.egov.bg

Даниела Кузманова

Стажант-одитор

0339 641 33

dani1_kuzmanova@stamboliyski.egov.bg

Мая Кирова- Петкова

Директор дирекция „УТ, СП, ОС, ОК, ГРАО и ОМП“

0339 622 61

petkovamaia@stamboliyski.egov.bg

 

 

арх. Михаела Йончева-Райчинова

Главен архитект

0339 652 87

mraychinova@stamboliyski.egov.bg

инж. Ева Павлова

Главен инженер

0339 631 36

pavlova_eva@stamboliyski.egov.bg

 

Божурка Скачкова

Финансов контрольор

0339 657 78

b_skachkova@stamboliyski.egov.bg

Бистра Гогова

Главен счетоводител

0339 610 03

bistra_gogova@stamboliyski.egov.bg

Боянка Иванова

Главен счетоводител „Образование“

0339 632 44

obrazovanie@stamboliyski.egov.bg

Пенка Богданова

Секретар на МКБППМН

0339 632 43

mkbppmn@stamboliyski.egov.bg

Калина Стоянова

Юрисконсулт

0339 657 78

k_stoyanova@stamboliyski.egov.bg

 

Анета Петрова

Началник отдел „МДТ“

0339 623 37

mdt@stamboliyski.egov.bg

Радка Томова

Главен експерт „ГРАО“

0339 631 27

grao@stamboliyski.egov.bg

Павлинка Кофова

Ръководител „Социални дейности”

0339 625 59

polikofova@stamboliyski.egov.bg

Антоанета Драгиева

Главен специалист „Човешки ресурси“

0339 630 61

t_dragieva@stamboliyski.egov.bg

Катерина Баракова

Главен специалист „Търговски дейности“

0339 631 37

k.barakova@stamboliyski.egov.bg

Станимира Пильова

Главен специалист „Общински имоти“

0339 631 37

mira.pyliova@stamboliyski.egov.bg

Стоянка Михайлова

Старши специалист „Екология, ОПФ и ВС“

0339 631 37

s_mihaylova@stamboliyski.egov.bg

Галина Доганова

Главен специалист „Устройство на територията“

0339 622 98

g.doganova@stamboliyski.egov.bg

Соня Кузманова

Главен специалист „Устройство на територията“ (скици)

0339 622 98

s.kuzmanova@stamboliyski.egov.bg

Васил Радев

Главен специалист „Контрол по строителството“

0339 622 98

v.radev@stamboliyski.egov.bg

Ваня Дочева

Старши специалист „Деловодство“

0339 622 58

delovodstvo@stamboliyski.egov.bg

Център за административно обслужване

ЦАО

0339 624 93

cao@stamboliyski.egov.bg

Гергана Динева

Главен специалист по Сигурност на информацията, ОМП и ГЗ

0339 642 22

gergana.dineva@stamboliyski.egov.bg

Дежурни и Охрана

0339 622 33

dejurni@stamboliyski.egov.bg