Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.03.2024

 

 

Име

Длъжност

Външен

номер

Eлектронна поща

Петър Неделев

Кмет

0339 624 93

obshtina@stamboliyski.egov.bg

Константин Смиленов

Председател на Общински съвет

0339 623 08

obs@stamboliyski.egov.bg

Димитър Костов

Заместник-кмет

0339 623 09

kostov@stamboliyski.egov.bg

Руско Русев

гл. експерт "Програмни проекти"

0339 641 33

rusev@stamboliyski.egov.bg

д-р инж. Даниела Кръстева

Секретар

0339 620 55

sekretar@stamboliyski.egov.bg

Нели Даскалова

гл.експерт "БИФ" 

0339 624 33

finance@stamboliyski.egov.bg

Aнгел Рангелов

Звено вътрешен отид "ЗВО"

0339 657 78

oditori@stamboliyski.egov.bg

 

Директор дирекция „УТ, СП, ОС, ОК, ГРАО и ОМП“

 

 

 

 

арх. Борис Лазарков

Главен архитект

0339 652 87

boris_lazarkov@stamboliyski.egov.bg

Ангел Шильов

Главен инженер

0339 622 61

engineer@stamboliyski.egov.bg

Божурка Скачкова

Финансов контрольор

0339 657 78

b_skachkova@stamboliyski.egov.bg

Мария Дрянкова

Главен счетоводител

0339 610 03

m.dryankova@stamboliyski.egov.bg

 

отдел „Образование“

0339 632 44

obrazovanie@stamboliyski.egov.bg

Ваня Дочева

Секретар на МКБППМН

0339 632 43

mkbppmn@stamboliyski.egov.bg

Петя Палдъмова

Юрисконсулт

0339 631 61

urist@stamboliyski.egov.bg

 

Анета Петрова

Началник отдел „МДТ“

0339 623 37

mdt@stamboliyski.egov.bg

Радка Томова

Главен експерт „ГРАО“

0339 631 27

grao@stamboliyski.egov.bg

Павлинка Кофова

Ръководител „Социални дейности”

0339 625 59

polikofova@stamboliyski.egov.bg

Антоанета Драгиева

Главен специалист „Човешки ресурси“

0339 630 61

t_dragieva@stamboliyski.egov.bg

Катерина Баракова

Главен специалист „Търговски дейности“

0339 622 58

k.barakova@stamboliyski.egov.bg

Йовка Попова старши специалист "МФ" и "Транспорт" 0339 631 37 i.popova@stamboliyski.egov.bg

Илия Иванов

 „Общински имоти“

0339 631 37

imoti@stamboliyski.egov.bg

Станимира Радичева

Специалист „Екология, ОПФ и ВС“

0339 631 37

s.r.ecology@stamboliyski.egov.bg

Галина Доганова

Главен специалист „Устройство на територията“

0339 622 98

g.doganova@stamboliyski.egov.bg

Соня Кузманова

Главен специалист „Устройство на територията“ (скици)

0339 622 98

s.kuzmanova@stamboliyski.egov.bg

Васил Кодинов

Главен специалист „Контрол по строителството“

0877255077

stroitelstvo@stamboliyski.egov.bg

Светломира Маркова

Специалист „Деловодство“

0339 622 58

delovodstvo@stamboliyski.egov.bg

Център за административно обслужване

ЦАО

0339 624 93

cao@stamboliyski.egov.bg

Гергана Динева

Главен специалист по Сигурност на информацията, ОМП и ГЗ

0339 642 22

gergana.dineva@stamboliyski.egov.bg

Дежурни и Охрана

0339 622 33

dejurni@stamboliyski.egov.bg

 

https://www.livechatalternative.com/