Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2022


Председател: Теодора Денева
Секретар: Пенка Богданова
адрес: Консултативен кабинет гр. Стамболийски, ул. „ Жаноарио Макгахан“ № 1
e-mail: mkbppmn@stamboliyski.egov.bg 
тел: 0339/6 32 43

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни съгласно ЗБППМН е оправомощена да организира и координира социално – превантивната дейност на територията на община Стамболийски. Борбата срещу противообществените прояви на малолетни и пълнолетни и постигането на положителни резултати в това направление е немислимо без повишаване на отговорността на институциите, които работят с малолетните и непълнолетните, като в случая институциите са връзката между родител-дете-училище. Основен приоритет в работата на местната комисия  за противодействие на асоциалните прояви сред малолетните и непълнолетните е превенцията.

АКЦЕНТИ В РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

  1. КОРЕКЦИОННО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
  •  Налагане на възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН
  •  Определяне на обществени възпитатели по чл.41 от ЗБППМН 

    ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ:

Социално-превантивната дейност се осъществява самостоятелно или съвместно с други институции, имащи отношение към възпитанието на децата.
 

Програма за дейността на МКБППМН-2022г.
Дата на публикуване: 27.07.2022