Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.07.2022


Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е разработена в изпълнение на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.
По своята същност тя е отворен документ и се актуализира през годината, като се допълва с всяко прието решение на Общински съвет Стамболийски, свързано с придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

 

https://www.livechatalternative.com/