Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LS1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L27
Кмет Заместник кметове Секретар Главен архитект Администрация ‏Общински стратегически документи‎ Публични регистри Вътрешни правила Дейности Изпълнявани проекти

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.07.2022

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.


Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината.


Общинска администрация осъществява дейността си въз основа на принципите на законност,  откритост, достъпност, отговорност, отчетност, ефективност, субординация, координация, предвидимост, обективност, безпристрастност и непрекъснато усъвършенстване на качеството.
Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото, както и в съответствие с Конституцията и другите нормативни актове.


При изпълнение на служебните задължения служителите в общинска администрация, обработващи лични данни, в зависимост от служебната необходимост и съдържание на обработваната документация, процедират при стриктно спазване и в съответствие с относимите нормативни разпоредби, регламентиращи обработването на лични данни, в т.ч. и при съобразяване на правната сила на приложимия от 25 май от 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 


При осъществяване на своята дейност администрацията предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт по ред, определен със закон.


Администрацията дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес, по ред, определен със закон.


Служителите в администрацията носят отговорност за своите действия по ред, определен със закон.


Администрацията планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите.

В състава на общината влизат осем населени места, от които седем кметства. Град Стамболийски е Общински център
 

Административна структура
Дата на публикуване: 21.06.2022

https://www.livechatalternative.com/