Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PC640688I6DTP3677

Туризъм

Дата на публикуване: 20.07.2022
Последна актуализация: 20.07.2022

    На територията на община Стамболийски попада една защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – защитена местност „Кричим“. Обявена е със Заповед № 575/01.11.2000 год. на министъра на околната среда и водите. Разположена е в землището на с. Куртово Конаре с първоначално обявена площ от 173,47 ха. Със Заповед № РД-763/13.11.2009 год. площта е актулизирана на 169,77 ха. Защитената местност е обявена с цел опазване на местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни, в т.ч. ветрушка, обикновен мишелов, ястреб, малък корморан, бял щъркел, черен щъркел, голяма бяла чапла, сива чапла, представители на разред пойни птици, сови, кълвачи, прилепи, невестулка, видра, обикновена блатна костенурка, шипоопашата 21 костенурка, шипобедрена костенурка, крастава жаба, жаба дървесница, малък тритон, както и съхраняване на уникална лонгозна гора и забележителен ландшафт. 
    Защитените зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ на територията на община Стамболийски са:
    А) Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 
    - част от BG0000254 „Бесапарски възвишения“, включена в списъка от защитени зони, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет. Площта на цялата зона е 6743.06 ха. Предмет на опазване са 7 типа природни местообитания, 1 растителен вид, 9 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и влечуги, 2 вида риби, 3 вида бозайници и 9 вида прилепи. Зоната се припокрива частично със защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици; 
    - част от BG0000424 „Река Въча - Тракия“, включена в списъка от защитени зони, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет. Площта на цялата зона е 550.32 ха. Предмет на опазване са 3 типа природни местообитания, 4 вида безгръбначни, 6 вида земноводни и влечуги, 3 вида риби, 3 вида бозайници и 1 вид прилепи. Зоната се припокрива частично със защитена зона BG0002087 „Марица - Пловдив” за опазване на дивите птици; 
    - част от BG0000578 „Река Марица”, включена в списъка от защитени зони, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет; Площта на зоната е 14693.1 ха. Предмет на опазване са 14 типа природни местообитания, 15 вида безгръбначни, 8 вида земноводни и влечуги, 5 вида риби, 5 вида бозайници и 9 вида прилепи. На територията на община Стамболийски зоната се припокрива частично със защитени зони BG0002087 „Марица - Пловдив” и BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици. 
    Б) Защитени зони за опазване на дивите птици: 
    - BG0002057 „Бесапарски ридове”, обявена със Заповед № РД- 786/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите с площ 14765.05 ха. Със последваща заповед № РД-78/28.01.2013 год. се променят забраните за дейностите в зоната. Цел на опазване са 34 вида птици и техните местообитания. Зоната припокрива частично защитени зони BG0000254 „Бесапарски 22 възвишения“ и BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна; 
    - BG0002087 „Марица - Пловдив”, обявена със Заповед № РД- 836/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите с площ 1108.81 ха. Цел на опазване са 17 вида птици и техните местообитания. Зоната припокрива частично защитени зони BG0000578 „Река Марица” и BG0000424 „Река Въча - Тракия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

    Територията на община Стамболийски е заселена от най-ранна възраст. Съхранени са недвижимите културни ценности (НКЦ) от различини епохи – желязна, тракийска, римска, Възраждане. Съгласно данните предоставени от НДА на НИНКН и НАИМ при БАН на територията на община Стамболийски са регистрирани общо 9 бр. археологически НКЦ. Разположени са в землищата на с. Йоаким Груево – 2 бр., с. Куртово Конаре – 1 бр., с. Ново село – 3 бр., с. Триводици – 3 бр. От тези 9 обекта, 1 обект от АИС АКБ (регистрационна карта 2100074) - надгробна могила в землището на с. Йоаким Груево, според записаните координати попада извън административните граници на община Стамболийски, но въпреки това е отразен върху опорния план за ориентация. Недвижима културна ценност, която по предходния ЗПКМ е обявена за паметник на културата от категория „национално значение“ е Могилен некропол от 80 две могили в м. Кюптарла и Мантепе, землището на с. Триводици. Съгласно разпоредбата на чл. 146, ал. 3 от ЗКН, останалите археологически обекти имат статут на културни ценности с категория национално значение до установяването им като такива по реда на този закон. Съгласно Разпореждане №1711 от 22.10.1962 г. на Министерски съвет, надгробните могили са обявени за паметници на културата от национално значение. Всички археологически обекти са разположени извън границите на населените места. На територията на община Стамболийски не са правени системни издирвания на археологически обекти. Археологическите обекти не са проучени и за тях липсват документи, от които да се определи териториалният им обхват. През територията на община Стамболийски преминава трасето на античния римски път Цариград – София (Виа Милитарис (Виа диагоналис)). Трасето на римския път навлиза в община Стамболийски от запад, идващ от Сердика (дн. София) през тракийско селище (пътна станция) Бесапара, (дн. с. Синитово, община Пазарджик) в землището на с. Триводици (южно от селото) и излиза на изток през землището на гр. Стамболийски в посока главния град на римската провинция Тракия – Филипопол (дн. гр. Пловдив). Запазената част от трасето премиващо южно от с. Триводици е обявен като археологическа НКЦ от „национално значение“, съгл. чл. 146 ал. 3 от ЗКН. В землището на с. Триводици в м. „Кюптарла“ и „Мантеле“ е деклариран могилен некропол от 2 могили. В землището на Ново село в АИС АКБ са регистрирани 3 археологически обекта – селище и крепост в м. „Баба“, керамични съдове в м. „Беглишки харман“ и надгробна могила в м. „Баталиите“. Крепостта и селището в м. „Баба“ (Бесапарски хълмове) са от епохата на Средновековието. Вероятно от това селище произлиза сегашното с. Ново село. Надгробната могила м. „Баталиите“ е част от некропол от 30 подобни съоръжения, възникнал през VIII в. пр.н.е. и простиращи се до землището на с. Исперихово, община Брацигово. Тъй като могилата в м. „Баталиите“ е с най-големи размери - височина около 13-14 м и обиколка около 500 м, е наречена „Голямата могила“. През 2014 г. на този обект са проведени спасителни археологически проучвания. В центъра на могилата е открит мраморен саркофаг с похлупак, алабастрова урна, в която са положени останките от тракийски аристократ 81 и течност. В близост до саркофага са открити ритуално погребани три коня на владетеля, както и следи клада, където е бил изгорен мъртвецът. Находката се датира към I-II век. В източната периферия на могилата са разкрити пет по-бедни гроба, вероятно жертвоприношения на роби в чест на старейшината.


Община Стамболийски ежегодно изпълнява богат културен календар, в който са включени традиционни и нови празници, както и развлекателни събития. През м. май се провеждат традиционни събори на селата Куртово Конаре, Йоаким Груево и Ново село. На Свети дух се провежда празник на гр. Стамболийски и на общината; на Спасов ден се провежда традиционен събор на с. Триводици. Регулярно общината участва в множество културни прояви с национално участие, както и в такива с международно участие. Културно събитие с международно участие е традиционния „Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти - културната марка за развитие, обновление и повишаване привлекателността на община Стамболийски“. Фестивалът се провежда ежегодно през месец септември в с. Куртово Конаре, включващ фолклорни изяви, лекции, изложения, пленери, състезания и др. Местният фолклор се изучава и съхранява във фолклорни ансамбли и самодейни състави към народните читалища, като същите участват в множество културни събития в страната.