Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.07.2022

 

 

 

 

 

 

 

На територията на Община Стамболийски се предоставят следните услуги в домашна среда: 

1.    Механизма лична помощ по Закона за личната помощ

 • Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция“Социално подпомагане“, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.
 • Право за включване в механизма за лична помощ имат:
 • Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 • Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 • Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
 •  За допълнителна информация: 0339/62559; 0889301118 или на адрес:гр.Стамболийски, ул.“Жаноарио Макгахан“№1 – Звено за почасово предоставяне на услуги в домашна среда.
   

2.    Асистентска подкрепа

    Съгласно чл. 93  от Закона за социалните услуги „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.
        Асистентска подкрепа по този закон се предоставя за:

 • Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
 • Асистентска подкрепа не се предоставя на лица, ползващи резидентна грижа, както и за времето, през което се ползва заместваща и целодневна грижа, и за времето на престой в лечебно заведение.

       За допълнителна информация: 0339/62559; 0889301118 или на адрес:гр.Стамболийски, ул.“Жаноарио Макгахан“№1 – Звено за почасово предоставяне на услуги в домашна среда.
 


3.    Домашен  Социален Патронаж – Община Стамболийски. 
 

адрес: гр.Стамболийски,
ул. “ Кирил и Методий”№ 24
Ръководител – Марина  Денева
тел.0339/62346 

КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА
   Капацитетът е 80 /осемдесет/ места.
Обслужването към момента се осъществява само в общинския  център .
   Домашeн  социален патронаж  се помещава в сградата на бивша детска градина. Кухнята е на приземния етаж.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
•    Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване;
•    Лица с увреждания, с определена над 71% намалена трудоспособност;
•    Деца с увреждания.
 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
     Домашен социален патронаж е социална услуга с основно предназначение  предоставяне по домовете на храна. 
 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ
•    Заявление – декларация, по настоящ адрес до кмета относно семейно, имотно и здравословно състояние
•    Документ за самоличност /за справка/
•    Медицинска характеристика от личен лекар за общо здравословно и психическо състояние и че не е в контакт със заразно болни;
•    Копие от актуално решение на ТЕЛК /ако притежава такова/;
•    Копие от книжка удостоверяваща, че ползвателя е ветеран от войните /ако притежава такава/;
•    1 бр. снимка;.
 

 ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА:
        Лицата, ползващи услугите на Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер, съответстващ на реалната издръжка на едно лице, но не повече от 60% от  месечните му доходи. Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода.
        Децата с увреждания  до 16-годишна възраст не заплащат такса, ако не ползват същата услуга от друго социално заведение в рамките на общината.   
          Ветераните от войните заплащат 30% от личната пенсия, но не повече от реалната издръжка на основание чл.4, т.6 от Закона за ветераните от войните. 

 

4.    Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания. 
 

      Община Стамболийски реализира проект ЦНСТ „Моят нов дом”, Договор ВG051РО001-5.2.12-0026–С0001 за безвъзмездна финансова помощ на ОП „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността; Бюджетна линия ВG051РО001-5.2.12. 

    По горепосочения проект е изграден Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с капацитет 14 места. 
    Проведен е конкурс и от 22.04.2014г. са назначени 12 души персонал, поетапно са настанени 12 деца и младежи с увреждания,оценени и насочени от експерти на ДАЗД и 2 деца с увреждания от общността. ЦНСТ за деца и младежи с увреждания е социална услуга - резидентен тип, свързана с предоставянето на жизнена среда, близка до семейната за пълноценното израстване и развитие на деца, за които към момента са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване в семейство на близки и роднини, в приемно семейство или осиновяване. Проектът е насочен към гарантиране и подобряване качеството на живот и насърчаване на социалното включване на 12 лица, настанени в домове за деца с трайни увреждания от Домовете за деца с умствена изостаналост и Домовете за медико-социални грижи за деца, които след прецизна индивидуална оценка ще бъдат преместени в новото място за живеене – ЦНСТ в гр. Стамболийски, като по този начин напълно съответства на стратегическата цел, заложена в ОП “Развитие на човешките ресурси” в приоритет. Към момента ЦНСТ –Стамболийски функционира като държавно делегирана социална дейност със съфинансиране от бюджета на общината.

КОНТАКТИ
Ръководител на ЦНСТ – Стамболийски- Тамара Бакалова;
Адрес: гр.Стамболийски, ул.“ Пирин“№1;
тел. 088 471 1422.