Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Даниела Кръстева-Малинова

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2022

Даниела Малинов-Кръстева

 

 

 

 

 

Приемно време:
Всеки работен ден от 8:00-12:00 и 13:00-17:00 часа
 

Контакти:
тел. 0339/ 6-20-55
e-mail: sekretar@stamboliyski.egov.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална реализация:

Даниела Кръстева е в екипа на кмета Георги Мараджиев от първия мандат (2015г.), но професионалната ѝ кариера в местната общинска администрация започва от 1998 година, като през годините е преминала през различни длъжности – ст.спец.”ОПФ и ВС”; ст.спец.”Екология, ОПФ и ВС” и Началник отдел „СП, ОС и ОК”.

През м.септември 1998 г. започва трудовият си стаж в Община Стамболийски, който продължава и до днес. 

От 01.01.2017г. е назначена за Секретар на Община Стамболийски

Образование

Доктор - Билологически науки, 2013 - 2017 г., ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив, докторска програма - Екология и опазвване на екосистемите

Магистър - Екология и опазване на екосистемите, 2009 - 2011 г., ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

Магистър инженер-агроном, 1993-1998 г.,  АУ гр. Пловдив

Родена на 16.07.1975 г.,

Омъжена с две деца

Допълнителна квалификация:

от май 2000 г. до ноември 2001 г. Софийски университет „Климент Охридски” гр.София, специалност „Европейска специализация на местното самоуправление“. Специализация в гр.Перуджа и гр.Асизи, обл.Умбрия, Италия (2001 г.)


м.юли 2014 г. Европейски институт по публична администрация, специалност „Европейска политика по опазване на околната среда – политика, законодателство и изпълнение“. Специализация в гр.Маастрихт, Холандия. 


От 16 декември 2014 г. е Член на съюза на учените в България.

Правомощия, функции и отговорности на секретаря на общината:

Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове и на законовите разпореждания на кмета.

Секретарят на общината:


1. Осъществява административното ръководство на общинската администрация;


2. Организира дейността на общинската администрация;


3. Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;


4. Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административното обслужване;


5. Организира деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;


6. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;


7. Следи за разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и кмета на общината;


8. Отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложения на гражданите и юридическите лица;


9. Подготвя и организира местните референдуми;


10. Изготвя Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите;


11. Организира атестирането на служителите в общинската администрация;


12. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинска администрация;


13. В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината;


14. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица и подзаконови нормативни актове, свързани с тяхното приложение;


15. Подпомага Кмета на общината в координирането и осъществяването на контрол за законност върху дейността на кметовете на кметства, влизащи в обхвата на общината;


16. Следи за спазването на трудовата дисциплина и правилата за работното време от служителите в общинската администрация;


17. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;


18. Докладва пряко на Кмета за състоянието и резултатите от функционирането на СУСИ в организацията.


Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени със закон или подзаконов нормативен акт, както и от кмета на общината.