Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18U2
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQQR4

”Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Стамболийски” ЕООД гр. Стамболийски

Дата на публикуване: 28.06.2022
Последна актуализация: 15.07.2022

КОНТАКТИ:

улица:  ул. Марица №13А

тел. Управител:  0888/534323

Административен секретар: 0339/62434

Гл.счетоводител: 0339/63155

ОФТР: 0339/62432

Кабинет д-р Димитрова: 0339/62465

Клинична лаборатория: 03396/3153

e-mail: sbdpl_bul@abv.bg

 

“МБПЛР- Стамболийски” ЕООД гр. Стамболийски  е лечебно заведение, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал извършват лечение и рехабилитация на пациенти, които имат нужда от продължително възстановяване на здравето  и лица с хронични заболявания,заболявания на опорно-двигателния апарат, изискващи грижи за поддържане на задоволително телесно и психическо състояние,  които цели не могат да се постигнат в домашна обстановка. Болните се насочват от МБАЛ, където са провеждали активно лечение, а също и от личните лекари и специалисти от извънболничната помощ, когато амбулаторно провежданото лечение не е довело до очаквания резултат. В лечебното заведение  се извършва лабораторна; рентгенова и ехографска диагностика; амбулаторна и стационарна физикална и рехабилитационна медицина; диагностика и продължително лечение на заболявания по нервни болести.

„МБПЛР- Стамболийски” ЕООД се състои от три функционално обособени блока в две бази. Лечебната дейност се осъществява в следните структури /отделения и клинико-диагностикни структури/ с нива на компетентност, както следва:

І. Консултативно-диагностичен блок /КДБ/ - База 2

    1. Регистратура

Приемно-консултативни кабинети:
  - кабинет по физикална и рехабилитационна медицина 

            - кабинет  по нервни болести

  - ЕМГ  кабинет 

ІІ. Стационарен блок с 45 болнични легла, разположен сред голям, добре поддържан парк.

А. Отделения с легла

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - ІІ-ро ниво на компетентност – 40 легла; База 2/ул. Марица/,  етаж І

Б. Отделения без легла :

Отделение по образна диагностика – І-во ниво на компетентност  /Рентген и ехографски кабинет/ - База 1/бивша Поликлиника/, етаж 2

В. Клинико-диагностични структури:

Клинична лаборатория – І –во ниво на компетентност – База 1/бивша Поликлиника/, етаж 2

Г. Отделения за продължително лечение

Отделение за продължително лечение   по нервни болести   – 5 легла, База 2/ул. Марица/, Етаж 2,

   III. Административно- стопански блок:

Административен блок: /База 1/
Управител
Счетоводство
Човешки ресурси, информационно осигуряване
2.Стопански блок : /База 2/

Болнична кухня
Болнична пералня
Централна стерилизационна / ЦССМ/
Транспорт, склад
„МБПЛР - Стамболийски” ЕООД има сключени договори с РЗОК-Пловдивза оказване на болнична и извънболнична медицинска дейност, както следва:

Клинични пътеки:

КП № 257- „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо /хронично/ вегетативно състояние „ – /пациенти под и над 18 г. възраст/
КП № 258 – „ Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система” -  /пациенти под 18 г. възраст/
КП № 259 – Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система – /пациенти под 18 г. възраст/
КП № 260 -  Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа – /пациенти под и над 18 г. възраст/
КП № 261 – Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни  увреждания и спинална мускулна атрофия – /пациенти под и над 18 г. възраст/
КП № 262 – Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система - /пациенти под и над 18 г. възраст/
КП № 263 - Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система - /пациенти под и над 18 г. възраст/
КП № 265 - Физикална терапия и рехабилитация на болести на опорно-двигателния апарат – /пациенти под и над 18 г. възраст/
Медико-диагностична дейност:

1. Клинична лаборатория

2. Образна диагностика и ехографска

Специализирана извънболнична медицинска помощ:

           1.Пакет “Физикална и рехабилитационна медицина”

 

СПЕЦИАЛИСТИ:

Д-р Николай Станчев Станчев  – Управител, специалност: Стоматология, Здравен мениджмънт
Д-р Иванка Димитрова – Лекар/Началник ОФРМ, специалност: Физиотерапия, курортология и рехабилитация, курс по Лазертерапия
Д-р Генка Стоянова Шопова - Лекар Вътрешни болести, специалност: Вътрешни болести и Обща медицина, курс по абдоминална ехография, курс по гастроентерология, курс по палеативни грижи при онкоболни в терминален стадии
Д-р Ивайло Константинов Тошев - Лекар Нервни болести, специалност:Нервни болести
Д-р Здравко П. Тарълов – Лекар/Началник Клинична лаборатория, специалност: Клинична лаборатория и Спортна медицина
Д-р Весела Георгиева Благоева – Лекар образна диагностика, специалност: Рентгенология, курс Абдоминална ултразвукова диагностика

Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OS3

”Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Стамболийски” ЕООД гр. Стамболийски

Дата на публикуване: 28.06.2022
Последна актуализация: 15.07.2022

КОНТАКТИ:

улица:  ул. Марица №13А

тел. Управител:  0888/534323

Административен секретар: 0339/62434

Гл.счетоводител: 0339/63155

ОФТР: 0339/62432

Кабинет д-р Димитрова: 0339/62465

Клинична лаборатория: 03396/3153

e-mail: sbdpl_bul@abv.bg

 

“МБПЛР- Стамболийски” ЕООД гр. Стамболийски  е лечебно заведение, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал извършват лечение и рехабилитация на пациенти, които имат нужда от продължително възстановяване на здравето  и лица с хронични заболявания,заболявания на опорно-двигателния апарат, изискващи грижи за поддържане на задоволително телесно и психическо състояние,  които цели не могат да се постигнат в домашна обстановка. Болните се насочват от МБАЛ, където са провеждали активно лечение, а също и от личните лекари и специалисти от извънболничната помощ, когато амбулаторно провежданото лечение не е довело до очаквания резултат. В лечебното заведение  се извършва лабораторна; рентгенова и ехографска диагностика; амбулаторна и стационарна физикална и рехабилитационна медицина; диагностика и продължително лечение на заболявания по нервни болести.

„МБПЛР- Стамболийски” ЕООД се състои от три функционално обособени блока в две бази. Лечебната дейност се осъществява в следните структури /отделения и клинико-диагностикни структури/ с нива на компетентност, както следва:

І. Консултативно-диагностичен блок /КДБ/ - База 2

    1. Регистратура

Приемно-консултативни кабинети:
  - кабинет по физикална и рехабилитационна медицина 

            - кабинет  по нервни болести

  - ЕМГ  кабинет 

ІІ. Стационарен блок с 45 болнични легла, разположен сред голям, добре поддържан парк.

А. Отделения с легла

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - ІІ-ро ниво на компетентност – 40 легла; База 2/ул. Марица/,  етаж І

Б. Отделения без легла :

Отделение по образна диагностика – І-во ниво на компетентност  /Рентген и ехографски кабинет/ - База 1/бивша Поликлиника/, етаж 2

В. Клинико-диагностични структури:

Клинична лаборатория – І –во ниво на компетентност – База 1/бивша Поликлиника/, етаж 2

Г. Отделения за продължително лечение

Отделение за продължително лечение   по нервни болести   – 5 легла, База 2/ул. Марица/, Етаж 2,

   III. Административно- стопански блок:

Административен блок: /База 1/
Управител
Счетоводство
Човешки ресурси, информационно осигуряване
2.Стопански блок : /База 2/

Болнична кухня
Болнична пералня
Централна стерилизационна / ЦССМ/
Транспорт, склад
„МБПЛР - Стамболийски” ЕООД има сключени договори с РЗОК-Пловдивза оказване на болнична и извънболнична медицинска дейност, както следва:

Клинични пътеки:

КП № 257- „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо /хронично/ вегетативно състояние „ – /пациенти под и над 18 г. възраст/
КП № 258 – „ Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система” -  /пациенти под 18 г. възраст/
КП № 259 – Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система – /пациенти под 18 г. възраст/
КП № 260 -  Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа – /пациенти под и над 18 г. възраст/
КП № 261 – Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни  увреждания и спинална мускулна атрофия – /пациенти под и над 18 г. възраст/
КП № 262 – Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система - /пациенти под и над 18 г. възраст/
КП № 263 - Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система - /пациенти под и над 18 г. възраст/
КП № 265 - Физикална терапия и рехабилитация на болести на опорно-двигателния апарат – /пациенти под и над 18 г. възраст/
Медико-диагностична дейност:

1. Клинична лаборатория

2. Образна диагностика и ехографска

Специализирана извънболнична медицинска помощ:

           1.Пакет “Физикална и рехабилитационна медицина”

 

СПЕЦИАЛИСТИ:

Д-р Николай Станчев Станчев  – Управител, специалност: Стоматология, Здравен мениджмънт
Д-р Иванка Димитрова – Лекар/Началник ОФРМ, специалност: Физиотерапия, курортология и рехабилитация, курс по Лазертерапия
Д-р Генка Стоянова Шопова - Лекар Вътрешни болести, специалност: Вътрешни болести и Обща медицина, курс по абдоминална ехография, курс по гастроентерология, курс по палеативни грижи при онкоболни в терминален стадии
Д-р Ивайло Константинов Тошев - Лекар Нервни болести, специалност:Нервни болести
Д-р Здравко П. Тарълов – Лекар/Началник Клинична лаборатория, специалност: Клинична лаборатория и Спортна медицина
Д-р Весела Георгиева Благоева – Лекар образна диагностика, специалност: Рентгенология, курс Абдоминална ултразвукова диагностика