Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVM873
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVMOM5
Заседания Решения

Околна среда, селско, водно, горско стопанство, екология, инвестиционна политика и евроинтеграция

Дата на публикуване: 06.07.2022
Последна актуализация: 17.07.2022

Председател:
                   1. Марияна Топузова
Членове:

  1. Красимира Грозданова
  2. Калина Игнатова
  3. Катя Попова
  4. Трендафил Табаков