Z6_PPGAHG8009417068O9LIR32VC6
Z7_PPGAHG8009417068O9LIR32V24

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 28.07.2022
Последна актуализация: 04.05.2023

Община Стамболийски се ангажира да осигури достъпност и институционална идентичност на електронната си страница с цел тя да бъде ориентирана към потребителите и с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание за всички лица, включително хората с увреждания. Ние непрекъснато подобряваме потребителското изживяване за всички и прилагаме съответните стандарти за достъпност.

Административните органи следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, които са въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ бр. 94/ 29.11.2019 г.). Уеб старниците трябва да бъдат в съответствие с изискванията за институционална идентичност, в изпълнение на чл. 40, ал. 1 на „Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“ (НОИИСРЕАУ) и съгласно „Правила за институционална идентичност“ на Държавна агенция „Електронно управление“.
 

Мерки за подкрепа на достъпността

Община Стамболийски предприема следните мерки за осигуряване на достъпност на Официална електронна страница на Общината:
Нашата мисия и цел е да осигуряваме достъпно, ясно и лесно разбираемо съдържание с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ориентирано към всички потребители.
Достъпността на електронното съдържание заема важно място в нашите вътрешни политики с цел създаване на единна рамка за институционална идентичност.
Достъпността е интегрирана в нашите практики за възлагане на обществени поръчки.
Осигуряваме постоянно обучение на служителите си във връзка с достъпността.
Дефинираме ясни цели, отговорности и практики в областта на достъпността на уеб съдържание.
Използваме официалните методи за осигуряване на качество на достъпността и спазваме приложимите нормативни изисквания.
Съответствие
Основните насоки за достъпност на уеб съдържанието на W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) определя изискванията за дизайнерите и разработчиците за подобряване на достъпността за хората с увреждания. Той определя три нива на съответствие: ниво А, ниво АА и ниво ААА. 
Официална електронна страница на Община Стамболийски е в съответствие с WCAG 2.1 ниво AA. В съответствие означава, че основното съдържание съответства напълно на стандарта за достъпност.

Обратна връзка

Приветстваме вашите отзиви за достъпността на Официална електронна страница на Община Стамболийски. Моля, уведомете ни, ако се сблъскате с пречки за достъпността на Официална електронна страница на Община Стамболийски:
Тел: +359 /6-24-93
E-mail: signali@stamboliyski.egov.bg
Адрес на управление: п.к. 4210, обл. Пловдив, Община Стамболийски гр. Стамболийски, ул. „Г.Сава Раковски“ № 29;
Адрес за кореспонденция: п.к. 4210, обл. Пловдив, Община Стамболийски гр. Стамболийски, ул. „Г.Сава Раковски“ № 29 ;
Стараем се да отговорим на Вашата обратна връзка в рамките на 5 работни дни.

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Официална електронна страница на Община Стамболийски е проектирана да е съвместима със следните помощни технологии: Поддържащи достъпност и широко разпространени браузъри и други потребителски инструменти и технологии за уеб съдържание, които са достъпни за изтегляне или закупуване по начин, който: не затруднява лица с увреждания повече отколкото лица без увреждания и процедурата за придобиването им е еднакво улеснена за всички потребители.

Технически спецификации


Достъпността на Официална електронна страница на Община Стамболийски разчита на следните технологии за работа с конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:
HTML
CSS
JavaScript
JPG
PNG
PDF
DOC
XLS
Тези технологии са комбинирани в съответствие с използваните стандарти за достъпност.


Подходи за оценка на съответствие
Община Стамболийски оценя достъпността на Официална електронна страница на Общината чрез следните подходи:
Самооценка
Одити от компетентен надзорен орган


Декларация за достъпност
Декларация за достъпност, като част от процеса за доказване на съответствие на Официална електронна страница на Община Шабла и е налична на следния адрес: www.stamboliyski.egov.bg


Формално утвърждение на декларацията за достъпност
Тази декларация за достъпност е официално утвърдена от:
Община Стамболийски
Георги Мараджиев
Кмет на Община Стамболийски
Може да изтеглите документа в .pdf формат в секция „Декларация за достъпност на Община Стамболийски“.
 

Ред за подаване на жалби относно достъпността
За препоръки и жалби, моля свържете се с нас на: signali@stamboliyski.egov.bg
Телефон: +359/ 6-24-93

Документи


Конвенция за правата на хората с увреждания


Методология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения


Приложения:


Изисквания на ЕN 301 549 v2.1.2 (2018-08)/ критерии за успех WCAG 2.1, ниво А и АА (Приложение 1)


Проверки за оценка на достъпността на интернет страници (Приложение 2)


Инструменти за тестване (Приложение 3)


Подход за определяне на извадки от уеб страници и проверка на извадки (Приложение 6)


Процедура за разглеждане на доклад с предварителна оценка на степента, до която спазването на изискванията за достъпност води до прекомерна тежест (Приложение 7)


Контролен лист за проверка на предварителна оценка за прекомерна тежест (Приложение 8)


Образец на декларация за достъпност (Приложение 9)


Образец на декларация за достъпност (Приложение 9).doc 


Препоръки към потребителските интерфейси (Приложение 10)


Списък на организации на и за хора с увреждания (Приложение 11)

 

Дата на изготвяне 

28.07.2022 г.
Община Стамболийски

Георги Мараджиев
Кмет на Община Стамболийски

https://www.livechatalternative.com/