Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12156
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H45

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 12.07.2022


НАРЕДБА № Н-1 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.22 от 18 март 2022г.
 

Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.
 

Заключителни разпоредби Параграф единствен.
 

Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.
 

Такси
Дата на публикуване: 12.07.2022