Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12157
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H47

Искане за достап до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 12.07.2022

Образците на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт.

•    Заявление за достъп до обществена информация – може да свалите от тук

Начини на заявяване на услугата.

•    в Центъра за административно обслужване;
•    чрез лицензиран пощенски оператор, по факс,
•    на електронен адрес: stamboliyski@mail.orbitel.bg  
•    чрез Платформата за достъп до обществена информация
https://pitay.government.bg
•    по електронен път - В Община Стамболийски може да се използва квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП), като средство за електронна идентификация съгласно чл. 3, т. 12 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година.

а) нивото на предоставяне на услугата - ниво 3;
б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - http://egov.bg/;
в) интернет адрес за служебно заявяване – чрез единния портал за достъп до електронни административни услуги на адрес http://egov.bg/;
г) вид на услугата – първична.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
            Безсрочен

Заявление
Дата на публикуване: 12.07.2022