Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 12.07.2022

За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация:
•    трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
•    описание на исканата информация;
•    предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
•    адреса за кореспонденция със заявителя.

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се посочи една или повече от следните форми: преглед на информацията - оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.
При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се посочи една или повече от следните форми:
•    Копие на материален носител (хартиен, технически, магнитен, електронен);
•    Копие, предоставено по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;
•    Комбинация от форми

Заявление
Дата на публикуване: 12.07.2022

Указания за ДОИ
Дата на публикуване: 12.07.2022