Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H81

Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 13.07.2022

 

Информация по ЗПКОНПИ:


Във връзка със спазването на ЗПКОНПИ, община Стамболийски е утвърдила "Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция за измами и нередности";

С  вътрешните правила се определят  реда на приемане, регистриране, и отчитане на Жалби и Сигнали  за корупция на граждани, юридически лица и служители на общинска администрация Стамболийски;

Вътрешните правила са насочени към реално намаляване на административната корупция и повишаването на доверието на гражданите към служителите на общинска администрация Стамболийски.

Доклад на ПКПУКИ за 2021г
Дата на публикуване: 13.07.2022