Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.02.2024

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ


ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ, ЕИК по БУЛСТАТ 115245280, в качеството си публичен орган е администратор на личните данни на лицата, на които обработва личните данни при осъществяване на своите функции.


Като администратор на лични данни, община Стамболийски прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящия документ за поверителност Ви предоставяме информация относно начина, по който използваме Вашите данни и осигуряваме тяхната защита и сигурност.


Документа отговоря на новите стандарти, въведени от Общия регламент за защита на данните (GDPR), в сила от 25.05.2018г.


С настоящото съобщение за поверителност Ви информираме как ние от администрацията на община Стамболийски събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация и какви са Вашите информационни права.


Вашите права ще бъдат различни, тъй като ние изпълняваме широк кръг публични, административни и обществени функции. Затова ще намерите връзки към допълнителни съобщения, за да разберете как се използва Вашата информация и как да упражните Вашите права.
 

1. Данни за контакт с нас:

Община Стамболийски, 4210 гр. Стамболийски, ул. „Г.С.Раковски“ №29, тел.: 0339/62493; 0339/62258, адрес на електронна поща: stamboliyski@mail.orbitel.bg

електронен адрес: stamboliyski.egov.bg

За да упражните Вашите права, свързани с обработката на данни, Вие може да подадете своите искания, по Ваш избор по някой от посочените начини:
•    Като изпратите своето искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: гр. Стамболийски, ул. „Г.С.Раковски“ №29;
•    Като подадете лично своето искане за упражняване на права на адрес: гр. Стамболийски, ул. „Г.С.Раковски“ №29; 

2. Каква лична информация получаваме:

Този документ описва в общи линии целите, категориите лични данни и категориите на получатели, на които предоставяме Вашите данни. Той се отнася за всички физически лица, чиито данни обработваме, включително служителите на общинската администрация.

3. Защо събираме и съхраняваме информация за Вас:

Като администратор на лични данни ние събираме и съхраняваме информация за Вас в изпълнение на публичните ни функции, съгласно законите, подзаконовите нормативни актове и решенията на Общински съвет Стамболийски.

Най - често обработваме лични данни:
•    За да осигурим административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица и предоставим административни услуги;

•    Да осигурим функционирането на администрацията;

•    За да изпълним наше законово задължение свързано с осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите;

•    За да подпомогнем работата на общинския съвет;

•    За да подпомогнем или осигурим защита на уязвими групи от хора или отделни лица;

•    За да организираме образователни, културни, спортни и други събития на територията на общината;

•    За да организираме процеса по провеждане на избори и референдуми на територията на общината;

•    За да осигурим реализирането на различни проекти в които участва общината;

•    За да реализираме социални програми и политики на общината;

•    За да извършим статистически анализ на информацията;

•    За да получим Вашето мнение и ни помогнете да изградим представа за това как работим и какво трябва да подобрим в нашата дейност.

Може да не сме в състояние да Ви предоставим услуга, освен ако нямаме достатъчно информация или съгласие да използваме тази информация.
 

4. Какви лични данни обработваме:

Ние обработваме само толкова лични данни, колкото са ни необходими, за да изпълним нашите задължения и само за целите, за които сме ги събрали, като спазваме принципа „Необходимо да се знае “.

Видовете лични данни, които обработваме са свързани с всеки конкретен случай и могат да включват, но не само:

•    Идентифициращи лични данни - трите имена, адрес, ЕГН, номер на лична карта, възраст, семейно положение, родствени връзки и др.;

•    Информация за трудова дейност, професионална биография;

•    Информация за връзка - телефонен номер, имейл адрес;

•    Визуални изображения, личен външен вид и поведение;

•    Банкови данни, имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества и др.

Също така може да обработим някаква специална (чувствителна) информация, която е от значение за отделните случаи и може да включва някои, но не само:

•    Данни за здравословното състояние;

•    Генетични данни;

•    Расов или етнически произход;

•    Политически убеждения;

•    Религиозни или други вярвания и др.;

5. На какво основание обработваме лични данни:

Обработваме личните данни на законово основание, за да изпълним свое законово задължение. Например, за да осигурим административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица и предоставим административни услуги; да изпълним наше законово задължение свързано с осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите; да подпомогнем работата на общинския съвет; да подпомогнем или осигурим защита на уязвими групи от хора или отделни лица; да организираме процеса по провеждане на избори и референдуми на територията на общината и др.

Обработваме лични данни и във връзка с възникнали договорни отношения между община Стамболийски и отделни лица.

В някои случаи обработваме лични данни поради необходимост да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, както и в случаите, когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени.

Може да обработваме Ваши лични данни и на основание дадено от Вас съгласие за една или повече конкретни цели.

6. На кои лица обработваме лични данни:

В зависимост от целите, за които извършваме обработката, личните данни могат да бъдат, но не само:

•    На лица, които са подали искане за извършване на административна услуга, издаване на индивидуален административен акт;

•    Лица, чиито данни обработваме във връзка с изпълнение на договорно задължение;

•    Лица, участващи в различни социални проекти и при изпълнение на социални политики на общината, в образователни и културни дейности;

•    На лицата във връзка с организиране на избори и упражняване на избирателни права.

•    На лица, които сезират администрацията и кмета на общината с молби, жалби, предложения и други подобни искания, както и по повод на различни благотворителни инициативи.

•    На служителите в администрацията, на кандидатите за работа, на общинските съветници, на физическите лица, изпълнители по договори, на лицата по програми за временна заетост и др.

•    На лицата, попаднали в обхвата на зоните за видеонаблюдение в сградата на общината и на обществените места с видеоконтрол, както и лицата, преминали през пропусквателния режим на сградата на община Стамболийски.

7. Как съхраняваме Вашите лични данни:

Ние използваме предоставените от Вас или получени от друг лични данни, по начин който отговаря на законодателството за защита на данните. Стремим се да поддържаме точната и актуална информация и да не я държим за по-дълго време, отколкото е необходимо. В повече от случаите законът определя времето, за което ние съхраняваме Вашите лични данни.

8. Как споделяме Вашите лични данни:

Не разкриваме на никого, без Ваше разрешение никакви данни, които ни предоставяте извън случаите, в които разкриването се изисква от закона или когато имаме основателна причина да смятаме, че не споделянето на информацията може да постави друго лице в риск. В последния случай, Вие ще бъдете информирани за това.

Предоставяме Вашите лични данни най-често на други публични органи /държавни, общински/, поради законово изискване за това.

Може да разкриваме данни и когато разкриването е необходимо за целите на предотвратяването и /или разкриването на нарушения или престъпления.

Не предаваме за обработка никакви лични данни на трети лица, освен тези, които обработват информация от наше име и това ще стане само там, където е възможно, след като сме се уверили, че са предприети достатъчно стъпки за защита на личните данни от получателя и сме сключили с тях конкретно споразумение за това.

Разкриваме чувствителни или поверителни данни, като например медицински данни, само ако сме законово задължени или с Вашето предварително изрично съгласие.

Разкриваме информация, когато е необходимо, за да предотвратим риск от увреждане на дадено лице.

Предоставяме Ви допълнителна информация за това на кого споделяме Вашите данни за всеки конкретен случай, когато това споделяне изисква Вашето изрично и информирано съгласие.

9. Как защитаваме Вашите лични данни:

Всички лични данни, които обработваме са обект на строги мерки и процедури, за да се гарантира, че те не могат да бъдат достъпни или разкрити на всеки, който няма право на достъп до тях.

Разработили сме и прилагаме политики сигурност и процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни. Те дефинират нашите ангажименти и отговорности към личния Ви живот и обхващат редица области на информационната и технологичната сигурност. Ние предоставяме обучение на персонала, който обработва лична информация и предвиждаме дисциплинарна отговорност, ако се злоупотребява или не се полага правилна грижа за Вашата лична информация.

Извършваме оценки на поверителността при извършване на промени в процесите или системите, които съдържат Вашите лични данни. Оценяваме техническата сигурност на информационните ни системи.

Разследваме инциденти с данни, при които установяваме, че личните Ви данни могат да бъдат или са били оповестени неподходящо. 

10. Какви са Вашите права:

По принцип Вие имате право да поискате от нас:

•    Да Ви предоставим информация за това какви данни обработваме за Вас;

•    Да ви предоставим копие на Вашите лични данни;

•    Да коригирате грешките в личните Ви данни и да ограничите обработката;

•    Да възразите срещу обработката, в зависимост от дейността и правното основание;

•    Да поискате изтриване на личните данни, в зависимост от дейността и правното основание;

•    Да оттеглите съгласието си, ако обработката се извършва на това основание;

•    Да бъдете информирани за автоматизираното вземане на решения, включително профилиране.

11. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда:

Ако считате, че при обработката на лични данни сме нарушили Вашите права, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до компетентния Административен съд.

© Цялото съдържание, свързано с политиката за защита за личните данни е предмет на авторско право на Европейски център по законодателство, с всички запазени права. Забранено е копиране, възпроизвеждане, промяна, предаване, разпространение и съхраняване на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Европейски център по законодателство. Разрешава се огласяване на съдържанието в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

12. Правила за извършване на видонаблюдение и обработване на личните данни чрез видеонаблюдение на територията на община Стамболийски

Правилата може да намерите тук

 

Декларация за съгласие
Дата на публикуване: 13.07.2022

Декларация за оттегляне на съгласие
Дата на публикуване: 13.07.2022

https://www.livechatalternative.com/