Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F2

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 24.08.2022

 

 

1. Получаването на издадени  удостоверения/служебни бележки лично ли трябва да бъде?

Отговор: Получаването става лично или от упълномощен представител.

2. Къде мога да си запиша час за среща с кмета?

Отговор: При ОбА, на телефон – 0339/6-24-93 

3. При извършена кражба, може ли да ми се предоставят записи от видеонаблюдението в община Стамболийски?

Отговор: При извършена кражба се подава  жалба или сигнал в Районно управление –  гр. Стамболийски, които в качеството си на компетентен орган, за разследване на жалби и сигнали, изискват записите от камерите по служебен път и предприемат необходимите мерки по установяване на извършителя.

4. Къде мога да заплатя задълженията си за местни данъци и такси?

Цялата нформация може да намерите в секция местни данъци и такси

5. Не ползвам имота през по-голямата част от годината, може ли да не заплащам такса смет ?

Отговор: За имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година, не се събира  такса сметосъбиране и сметоизвозване. За целта се подава декларация  в Центъра за административно обслужване на общината или по електронен път в срок до 31 октомври на предходната година.

6. Как да си направя регистрация като физическо лице в системата за сигурно електронно връчване? 

Отговор: Достъпът на физически лица до системата за сигурно електронно връчване се осъществява след регистрация чрез нормативно установени средства за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис, персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен иститут (НОИ).

7. Как се регистрират юридически лица в системата за сигурно електронно връчване?

Отговор: Юридическите лица създават профили в Системата за сигурно електронно връчване като следват стъпките:

1.Представляващия фирмата се регистрира като физическо лице.

2.Попълва и подписва с квалифициран електронен подпис Приложение 2.

3.Подава заявлението в Системата за сигурно електронно връчване.