Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Изграждане на физкултурен салон към СУ"Отец Паисий" в град Стамболийски

Дата на публикуване: 11.01.2024
Последна актуализация: 11.01.2024

 

 

О Б Щ И Н А   С Т А М Б О Л И Й С К И

4210, гр. Стамболийски, ул. "Г. С. Раковски"  № 29; тел. +359 339 62493, e-mail: obshtina@stamboliyski.egov.bg www.stamboliyski.egov.bg

 

Билборд физкулт.салон.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Код на процедураBG06RDNP001-7.005

Наименование на проекта/информацията

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ"

Срок на изпълнение, месеци36

           Основната цел на проектното предложение е повишаване качеството на образованието и създаване на равни условия на обектите на образователната инфраструктура в община Стамболийски, което съответства на поставените цели в Общинския план за развитие на община Стамболийски за периода 2014-2020. Като специфична цел, към основната цел, се добавя подобряване на условията в образователната инфраструктура на община Стамболийски, както и осигуряване на равнопоставен достъп до образование. Училището в град Стамболийски е част от тази инфраструктура и изпълнението на дейностите, предвидени в проектното предложение, ще допринесат пряко за постигането на набелязаните цели.

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП/споразумениетоСключен

Условие на стартиране 

Дата на стартиране08.05.2019

Основание и условие при временно спиране

Дата на временно спиране

Дата на приключване23.11.2023

По същество проектът предвижда изграждане на физкултурен салон към съществуващо учебно заведение. Съществуващото училище представлява триетажна масивна сграда. В двора има обособена площ за спортни занимания, но не са достатъчни и в състояние отговарящо на изискванията за съвременно обучение и развитие на физическата култура на учащите се. Към училището няма специално помещение за занимания по физкултура и спорт на закрито. Това налага построяването на нова сграда за физкултурен салон със съпътстващите го обслужващи помещения, която да осигури база за пълноценни занимания по физическа култура и спорт през студените месеци и да осигури с обслужването и на откритите площадки за спорт.

Проектираната сграда на физкултурния салон се разполага в границите на ограничителните линии на застройка по скицата с виза за проектиране. Ситуирана е източно от съществуващото училище и е в топла връзка с него. Сградата е оразмерена за едновременното ползване от две учебни паралелки, или общо около 72 ученика. Светла площ на залата, като възможно игрално поле в размерите на чист правоъгълник е 29.80 метра на 18.00 метра. Осигурена е светла функционална височина от 7.50 метра. Предвидени са за монтиране пейки за наблюдение и пространствени ниши за отдих. Сградата ще построена, климатизирана и осветена съгласно действащите нормативни изисквания.
 

 

 

 

Информация
Дата на публикуване: 11.01.2024

https://www.livechatalternative.com/