Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ“ BG05SFPR003-1.001-0245-C01

Дата на публикуване: 05.05.2023
Последна актуализация: 16.05.2023

 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС


АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Проект:“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ“
BG05SFPR003-1.001-0245-C01


Име на операцията: ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“                        

Име на бенефициента: Община Стамболийски


Начало:22.03.2023г.

Край: 30.09.2025г.

Стойност: 346924.80 лв.


Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027