Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KL0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I6

Общи устройствени планове

Дата на публикуване: 19.07.2022
Последна актуализация: 19.07.2022

 

Oбщ устройствен план на община Стамболийски одобрен с Решение № 168, взето с протокол № 10/ 25.10.2021г. на Общински съвет Стамболийски --> тук