Z6_PPGAHG80090170QDRUBSPCUJB0
Z7_PPGAHG80090170QDRUBSPCUR17

Изменения на кадастрални планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.07.2022

 

Одобрена е нова кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на гр. Стамболийски

за извънурбанизираната територия на гр, Стамболийски, с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре, с. Ново Село, с. Триводици със заповед № 18-860 / 12.12.2019 г. на Изпълнителен директорна АГКК

 

кадастрална карта на земилището на община Стамболийски