Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVMJ55
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVMJD1

Местна инициативна група(МИГ) община Стамболийски

Дата на публикуване: 11.07.2022
Последна актуализация: 22.07.2022

21.07.2022

ПРОЕКТ: „Изготвяне стратегия за ВОМР за територията на МИГ Община Стамболийски за периода 2023 - 2027 г.“

I. Oпределяне стойността на разхода, свързан с изработка и разпространение  на информационни материали тип брошура

22.12.2020

ПРОЕКТ: „Популяризиране на местната идентичност и на подхода ВОМР в община Стамболийски“

I. Oпределяне стойността на разхода, свързан с изработването на „Видео клип за популяризиране на културно-историческото наследство и местната идентичност на територията на община Стамболийски“

II. Oпределяне стойността на разхода, свързан с доставка на интерактивна техника

III. Oпределяне стойността на разхода, свързан с  извършване на строителен надзор на СМР за обект „Ремонт и преустройство на сграда в УПИ I – за зеленина и общ. обслужване, кв.43 по рег. план на гр. Стамболийски

IV. Определяне стойността на разхода, свързан със СМР за обект: „Ремонт и преустройство на сграда в УПИ I – за зеленина и общ. обслужване, кв.43 по рег. план на гр. Стамболийски

V. Определяне на стойността на разхода за „Обзавеждане на експозициона и обучителна зали, съгласно приложена техническа спецификация“

01.07.2020г.

ПРОЕКТ: „Популяризиране на живото културно наследство и на подхода вомр на територията на миг община Стамболийски“


I. Oпределяне стойността на разхода за изработване на народни носии от Тракийски регион с който да се кандидатства


II. Oпределяне стойността на разхода за услуга свързана с изработване на материали за промотиране на „живото“ културно наследство на територията и на подхода ВОМР


III. Oпределяне стойността на разхода за услуга свързана с: „Проучване на живото културно наследство на територията на община Стамболийски с цел популяризиране на местната идентичност“

30.06.2020г.

ПРОЕКТ: „Популяризиране на живото културно наследство и на подхода вомр на територията на миг община Стамболийски“


I. „Популяризиране на местната идентичност, посредством дейности за придобиване на материални активи в интерес на местната общност“

II. Изработване на материали за промотиране на местната идентичност на територията и на подхода ВОМР за проекта: „Популяризиране на местната идентичност, посредством дейности за придобиване на материални активи в интерес на местната общност“